Кыргызский национальный академический театр оперы и балета
Untitled Document
                                      

Untitled Document
 

РЕПЕРТУАР
Кыргызского национального ордена Ленина
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА
имени А. Малдыбаева

на ИЮНЬ 2021 года

 
»

06 июня, воскресенье.
Джузеппе Верди. «ТРУБАДУР».
Опера в четырёх действиях.
Начало в 17.00 часов.

 
»

12 июня, суббота.
«ВЕЧЕР КЫРГЫЗСКОГО РОМАНСА».
В программе произведения композитора Сатылгана Осмонова.
«Малахитовый» зал театра.
Начало в 17.00 часов.

 
»

13 июня, воскресенье.
«Творческий вечер солиста кыргызской оперы, лауреата Международных конкурсов заслуженного артиста Кыргызской Республики Бактыбека ЫБЫКЕЕВА».
В программе мировая и национальная оперная классика, произведения советских композиторов.
Начало в 17.00 часов.

 
»

19 июня, суббота.
«ЖҮРӨКТӨГҮ ЫРЛАР».
Концерт с участием ведущих солистов кыргызской оперы.
«Малахитовый» зал театра.
Начало в 17.00 часов.

 
»

20 июня, воскресенье. ПРЕМЬЕРА.
ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 2020-2021 гг.
Жумакадыр Каниметов. «АК-МӨӨР».
Опера-дастан в двух действиях.
Начало в 17.00 часов.

 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ
НА РЕПЕРТУАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ
Кыргызского театра оперы и балета

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
балкон – от 100 до 250 сомов
амфитеатр, партер – от 350 до 450 сомов

ДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ
балкон – 100 сомов
амфитеатр, партер – от 150 до 200 сомов

ПРЕМЬЕРНЫЕ СПЕКТАКЛИ
балкон – 300 сомов
амфитеатр, партер – от 400 до 500 сомов

СПЕКТАКЛИ С УЧАСТИЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ АРТИСТОВ
балкон – от 500 до 800 сомов
амфитеатр, партер – от 1000 до 2000 сомов

По вопросам приобретения билетов
обращаться по телефонам:

+996 (312) 661841 (билетная касса)
+996 (312) 661452 (администраторы)

 

Уважаемые зрители!

Для Вашего комфорта теперь приобрести 
билеты 
на мероприятия и спектакли
Кыргызского театра оперы и балета 

можно на сайте он-лайн продажи билетов 
по адресу:
 

Всегда рады видеть Вас
на наших представлениях!

 
     
 
Untitled Document

«АЙЧYРОК»

Yч кошоголуу операсы, «Манас» элдик эпосунун негизинде

2017-жылы коюлган

Композиторлор В.Власов, А.Малдыбаев, В.Ференин биринчи кыргыз операсы.
1939-жылы 12-апрелде коюлган. Улуу «Манас» эпосунун экинчи болугунун окуялары боюнча либреттону акын-драматургдар Жоомарт Боконбаев, Кубанычбек Маликов, Жусуп Турусбеков жазган. Опера элдин терен баасына татып, коп улуттуу искусствонун алтын фондуна кирген.
«Манас» эпосунун бир озгочолугу ал, кыргыз элинин жашоо турмушунун коп кылымдык тарыхынын бардык тарабын чагылдыргандыгында. Эпостун башкы идеясы-кыргыздардын коз каранды эместиги, баш кошуусу учун курош. Операда айдай сулуу Айчурокту алуу максатында Чынкожо менен Толтойдун колунун Акун-ханга кол салган учуру чагылдырылган. Айчурок Семетейди таап, ал баскынчыларды Акун-хандын жеринен кууп чыгып, анын элин кулчулуктан куткарат.
Операнын музыкасы кыргыз элинин озгочолугун чагылдырып, ажайып тиричилик корунушторун суроттойт.

БИРИНЧИ КОШОГО

БИРИНЧИ СYРОТ

Акун хандын ак сарайы. Сарайдын сыртында Акун-хандын аскерлери кара жолтой баатырлар Толтой менен Чынкожонун сансыз колу менен салгылашат. Манастын уулу Семетейге эчак элэ кудалап койгон Акун-хандын сулуу кызы Айчурок учун салгылаш журот.
Толтойго моюн сунган Акун хандын жоокерлери Тумонбай менен Ажыбай душмандарынын кубаттуулугу жонундо мындай соз чыгарышат: 

Толтой деген эр экен,
Чынкожосу шер экен.
Жан казандай баштары,
Жаткан иттей каштары.
Коздору колдун быткылдай,
Коргонду тируу жуткудай.

Сакчыларды кымгуут кылып, Чынкожонун жоокерлери сарайга кирип келишет. Мындай айбаттуу душмандан апкаарып, Айчурок Толтойго жар болууга убада кылып, тойго даярдык коруу учун кырк кун сурайт. Чынкожо кубанычтуу кабарды Толтойго жеткирууго шашылат. Оз тагдырына жаны ачыган Айчурок оз абалын мындайча билдирет:
 
Ажалым жетсе олойун,
Таалайым болсо бараармын.
Антташкан жарым табаармын,
Очумду мыктап алаармын,
Ангыраган ангиге,
Тийгенчекти олойун,
Багыма жазса мындайды,
Баатырдык менен коройун.
Таалайын издеп теминип,
Аккуу кебин кийинип,
Тилеги тумон турулуп,
Козунун жашы тогулуп.

Айчурок кайгы-мунга батып, курбулары менен коштошот, ак куунун кебин кийип, антташкан жары Семетейди издеп учуп кетет. 

ЭКИНЧИ КОШОГО

ЭКИНЧИ СYРОТ

Семетейдин Таластагы ордосу. Кылым карыткан байтеректердин колокосундо жигиттер менен кыздар шапар тээп жатышат. Семетейдин чоролору – Кулчоро менен Канчоро жаа тартышып, куч сынап курошуп жаткан чагы. Кулчоро женип чыгат. Жаалданган Канчоро чатакты салып, оч алмак болот. Жигиттер менен кыздар Канчоронун кылыгына каткырып кулуп, тарап кетишет. Семетейдин жубайы – Чачыкей Канчорого конул айтып, аны тынчыткысы келет. Тигил аны укпай бет алды жонойт.
Кун куркуроп, добул башталат. Кара туманды аралап ак куу учуп отот. Чачыкейдин алдында Айчурок пайда болуп, Семетейге барчу жолду корсотуп бер деп сурайт.  Тажаалданган Чачыкей аны кууп чыгат. Айчурок Семетейди издеп табууга жана Акун-хандын сарайына алып келууго убада берет:
             
Ак куунун кебин кийемин,
Ак шумкарды азгырып,
Таластан таап Семенди,
Антташкам, ага тиемин.

Айчурок кайрадан ак кууга айланып, коздон кайым болот. 
Семетей ак шумкары менен анга чыккан учур эле. Чачыкей Семетейдин аярлуу ак шумкарын абдан сак кайтарууга Кулчоро менен Канчорого окум кылат. Жоокерлер баатырдын жарынын отунучун аткарууга салтанаттуу убада беришет.

YЧYНЧY CYPOT

Ан уулаган жеринен ак шумкар жоголот. Ага ачууланган Семетей Кулчорону таап кел деп буюрат. Ак шумкарды Айчурок алып кеткенин Кулчоро Чачыкейден угуп, баатырга кабарлайт.
Акылман Бакай Айчурок – Семетейдин жары экендигин айтат.   
Баатыр Акун-хандын ак сарайына журуш жарыялайт.

YЧYНЧY КОШОГО

ТОРТYHЧY СYРОТ

Yргончтун боюндагы Айчуроктун оргоосу. Тан эртен менен. Айчурок тундо коргон сырдуу тушун курбуларына жорутат. Чачыкей думананын кейпин кийип, Айчуроктун тушун жоруйт. Эгерде Толтойго чыкпасан, катуу кырсыкка кабыласын деп коркутат.
Айчуроктун синдиси Калыйман тушту башкача жоруйт, ал жакында Семетей менен жолугарын айтат.
Кулчоро, анын артынан аскерлери менен Семетей жана Бакай келет. Алып кеткен ак шумкардын айынан Семетей менен Айчуроктун ортосунда кайым айтышуу журот. Ыза болгон Айчурок кетет. Ошондо Бакай Айчурокту алууну Семетейге Манас озу мурас кылганын эске салат. Акун-хандын ак сарайына баралы дейт.

БЕШИНЧИ СYPOT

Семетей озунун суйуусун жана берилгендигин билдирип, Айчурокко шакек салат. Толтой менен Чынкожонун колу каптайт. Суу журок Толтой жерден Семетейдин атынын изин таанып, Айчурокту талашуудан баш тартат. Чынкожо аны коркоксун деп айыптап, жалгыз калтырып, озу аскерин Семетейге баштап жонойт. Уктап калган Толтойду Кулчоро корот, экоо беттеше кетет. Толтой качып кутулат. Баатырлар Семетей менен Чынкожонун аскерлери беттешкен жерге жетишет. 
Семетей Чынкожо менен Толтойдун колун талкалайт. Акун-хандын эли женуучулорду салтанаттуу тосуп алат.

АЛТЫНЧЫ CYPOT

Акун-хандын ак сарайы. Семетей менен Айчeроктун тою аяктап жаткан акыркы кун. Эл бакыт-таалай каалап, оз каармандарын алыс жолго узатат. 

 

Койгон дирижёр – Нурматбек Полотов

Койгон режиссёр – КРдин Эмгек синирген артисти Искендер Сартбаев

Койгон суротчу – КРдин Эл суротчусу Маратбек Шарафидинов

Койгон балетмейстер – КРдин Эл артисткасы Марина Ласточкина

Хормейстер – КРдин Эмгек синирген артисти Карагул Тиленчиев

Костюмдар боюнча суротчулор – З. Момунбаева, С. Момунбаева

Койгон суротчунун ассистенти – Максат Абжалбаев

Концертмейстерлер: КРдин Эмгек синирген артисткасы Ирина Арманова, Юлия Бабич, Евгения Баялинова, Набира Джаксалиева, Джипара Ибраимова, Нуржан Токтобекова

Спектаклди алпарган: Эрмек Мараимов, Замирбек Нургазиев

 

 

Untitled Document
Untitled Document

Сайт поддерживается Информационным Порталом WWW.312.KG тел. , 55-55-55 e-mail: 001@312.kg